قلک و صندوق ماهک

یکی از روش‌های مشارکت های اجتماعی افرادحقیقی و حقوقی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و فروشگاه‌ها با موسسه خیریه ماهک، استقرار قلک‌های ماهک در محیط کار و یا منزل است.قلک های مستقر شده در محیط فعالیت شما، نشانه مسئولیت اجتماعی شماست و علاقه شما در ترویج مهر و انسان دوستی در جامعه را نشان می‌دهد و تصویری مثبت را ازشما و یاسازمان شما در ذهن مخاطبانتان ایجاد خواهد کرد.

-سکه ها و پول اندک شما قطره هایی است که رودی از عشق و انسانیت را جاری می سازد.